โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

สาขาวิชาการปฐมวัย
Typography

การอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอักกฤษสำหรับครูปฐมวัย วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาทตย์กำลังเอก ชั้น 5 ตึกวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยeee

eng

                             eng engeng2