Download เอกสารคำร้อง บศ.ต่างๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Typography

Download เอกสารคำร้อง คลิก >>

บศ.1 คำร้องขอสอบเค้าโครงและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง

บศ.3 ขออนุมัติเค้าโครง

บศ.4 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

บศ.5 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (Try Out)

บศ.6 แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

บศ.7 แบบเสนอขอสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

บศ.10 แบบขอตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บศ.11 แบบขอตรวจรูปแบบ

 แบบเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบตรวจรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์