โครงการ รูปแบบการพัฒนาและขยายผล โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

2
               
             โครงการ รูปแบบการพัฒนาและขยายผล โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สำหรับสร้างต้นแบบทางการศึกษาแก่ท้องถึ่นในระยะที่ 3 การนำเสนอผลงานโดยความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ "เยือนสาธิตฯ ยลวิถีการศึกษา" 16 สิงหาคม 2561 ณ รงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ