ส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ SEA TEACHER ณ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

13
           
             เวลา 14.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดแถลงข่าวโครงการ “SEA teacher 6th Batch” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานแถลงข่าว ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการ “SEA teacher 6th Batch” ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาวรัตนาพร เปอสุวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวปานกมล สิงห์สถิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวกรรณิกา สุโอษฐ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย Sriwijaya University (UNSRI) ประเทศอินโดนีเซีย รับเป็น Host University และนางสาวพิมรวี บูรณวิชิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีมหาวิทยาลัย University of Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) ประเทศอินโดนีเซีย รับเป็น Host University นางสาวนภาพร ป้านภูมิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีมหาวิทยาลัย Jambi University (UNJA) ประเทศอินโดนีเซีย รับเป็น Host University และประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางสาวผกาวดี แนวเงินดี สาขาวิชาสังคมศึกษา และนายณัฐพงษ์ ทุมสวัสดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย Pangasinan State University ประเทศฟิลิปปินส์ รับเป็น Host University ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาครูได้มีการพัฒนาทักษะการสอนก่อนออกไปฝึกสอนจริง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาครูได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในการสอนของแต่ละรายวิชา และเพื่อให้นิสิตนักศึกษาครูได้มีมุมมองการสอนที่กว้างขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง กล่าวว่า โครงการ “SEA teacher 6th Batch” เป็นโครงการที่นิสิตนักศึกษาครูได้มีการแลกเปลี่ยนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาครูได้มีประสบการณ์ในการสอน (ภาคปฏิบัติ) ก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของตนเองเครือข่ายของ SEAMEO ทั้งหมด 71 ประเทศ เป็นประเทศสมาชิกที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในความสำคัญของในการเสริมสร้างความสามารถของครูในแต่ละภูมิภาค
การแลกเปลี่ยนนิสิตศึกษาครูในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกุญแจสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระยะเวลา 1 เดือนตามกลไกของโครงการ “SEA teacher 6th Batch” นักศึกษามีบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลา 1 เดือน ในการสังเกต สอน เป็นผู้ช่วยสอนการสอน ปฏิบัติการสอนและสะท้อนผล ก่อนลงมือปฏิบัติการสอนจริง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยที่เป็นHost ยังมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลนิสิตนักศึกษาครูตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย...

คลิกชมภาพบรรยากาศ