โครงการอบรมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการศึกษาสังเกตขั้นการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

5
               การอบรมและเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการศึกษาสังเกตขั้นการปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ