คณะครุศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

 2

     คณะครุศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เวลา 08.30 – 16.30 น.
*ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 10 ก.ค. 61

คลิกลงทะเบียน

**ขอให้นักศึกษาเตรียมน้ำดื่ม อาหารว่างและอาหารกลางวันมาเอง 
***สำหรับนักศึกษารหัส 58 ที่ออกสังเกตการณ์สอนในสถานศึกษา คณะจะทำบันทึกแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขออนุญาตให้นักศึกษามาอบรมและสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเข้าอบรม และให้นักศึกษาชดเชยการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด