การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

4

          คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษาขอนแก่น) รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2561 (คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป) วิทยากรโดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ณ หอประชุมขุมทองวิไล เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

คลิกชมภาพบรรยากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษาขอนแก่น)

คลิกชมภาพบรรยากาศ รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2561 (คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป)