การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

4

การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ