การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดศึกาาตำแหน่งประเภทวิชาการ

2

                    การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ