การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled2

คลิกชมภาพบรรยากาศ