มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีวางพานสักการพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานวางพานสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพิธี และมีหัวหน่วยงาน ส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกร่วมวางพานสักการะ และเดินชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ภายในหอประชุมขุมทองวิไล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
     รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  สร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน 
Untitled5
คลิกชมภาพบรรยากาศ