มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

กีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจนักกีฬา ชาวพลศึกษาจึงจัดโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินขึ้นใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษาทุกชั้นปีได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และยังได้ใช้โอกาสนี้ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬา และจัดหาเพิ่มเติมสำหรับให้นักศึกษาใช้ในการออกกำลังกายในโอกาสต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ชาวพลศึกษายังจัดให้มีกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยได้มีการสอดแทรกให้มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านไว้ด้วย

รายละเอียดของกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

วันที่ 19 สิหาคม 2560  เวลา 8.00-16.30 น. 

สาขาวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 08.00-08.30  น.          ลงทะเบียน

เวลา  08.30-09.00 น.          ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

เวลา 09.00-12.00 น.           นักศึกษาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สนามทุ่งขุมทอง 1

เวลา 12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00-14.30 น.           นักศึกษาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำ ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ

เวลา 14.30-15.00 น.           แข่งขันการประกวดกองเชียร์

เวลา 15.00-16.00 น.           นักศึกษาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สนามทุ่งขุมทอง 1 พร้อมมอบถ้วยรางวัล

เวลา 16.00-16.30 น.           ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

 

หมายเหตุ          - กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม