โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2560
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เ วลา 09.00 น. ณ ศาลพระภูมิหน้าอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณและหน้าอาคารสหวิทยาการสารสนเทศ ( อาคาร 20 ) ในการนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร. เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารทุกคณะ สำนัก คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

Untitled22

คลิกชมภาพกิจกรรม