การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกและอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกและอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู

                                               การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกและอาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู โดยมี คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ เป็นประธานเปิดงานในพิธิ และมีอาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุม  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled20

คลิกชมภาพกิจกรรม