(Active Learning)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

โครงการการพัฒนาอาจารย์ด้านจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ

 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์ด้านจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Untitled18
คลิกชมภาพกิจกรรม