ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์
Typography

คณะครุศาสตร์ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู แก่นักศึกษาฝึกสอน

     คณะครุศาสตร์ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู แก่นักศึกษาฝึกสอน โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธฺการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด จากนั่น ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามระเบียบและข้อบังคับของ ศูนย์ฝึก 
ตามระเบียบครุสภาการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนเครือข่าย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Untitled14

คลิกชมภาพบรรยากาศ