ครอบครู รับมอบ นาฏศิลป์ไทย

สาขาวิชานาฏศิลป์
Typography

ครอบครู รับมอบ นาฏศิลป์ไทย


21247969 10155692538699878 1500389069 o

การไหว้ครู นาฏศิลป์ นับเป็นวัฒนธรรม เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงาม ถือเป็นการแสดงความเคารพ กตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ อันมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจให้ศิษย์รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการที่ได้รับการถ่ายทอดมาให้สืบเนื่องไปด้วยดี โดยผู้ที่เริ่มศึกษาเล่าเรียนด้านศิลปะจะต้องเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจนมีความสามารถในการแสดงเผยแพร่จะได้รับการครอบครู ส่วนผู้ที่จะนำศิลปวัฒนธรรมไปถ่ายทอดแก่ศิษย์ในรุ่นต่อไปจะต้องผ่านพิธีรับมอบจากครูในพิธีการไหว้ครูนาฏศิลป์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

21246046 10155692537889878 1553548763 o

 

21268153 1500208706733445 445985112 o

 

21151228 1469727799770999 4036271840794223056 n

 

21231320 1469727269771052 8545256820268459074 n