โครงการ เตรียมความพร้อมด้านนาฏศิลป์สากล

สาขาวิชานาฏศิลป์
Typography

โครงการ เตรียมความพร้อมด้านนาฏศิลป์สากล

 

 

    

 

                            การศึกษาด้านศิลปะการแสดง ผู้ศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ของการแสดงที่รอบด้าน เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้สร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารกับผู้ชมให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการแสดงนั้นๆ  นอกจากความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้ว การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงด้านอื่นๆ โดยเฉพาะนาฏศิลป์สากล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

                            เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ทันพัฒนาการความก้าวหน้าของศิลปะการแสดงอื่นๆ  สาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมด้านนาฏศิลป์สากล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ต่อยอดจินตนาการและสามารถนำความรู้ด้านนาฏศิลป์สากลมาประยุกต์ใช้ในการคิด ประดิษฐ์การแสดงในรูปแบบต่างๆ 
                            โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 20602 อาคาร 20 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และ อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสริฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา

20206226 10155556256164878 2133546711 n

 

20187544 10155556258304878 1831083424 n

 

20179683 10155557028494878 1223435442 n

 

20206374 10155552565924878 952232223 n

 

20205781 10155556256339878 132910449 o

 

20205580 10155556256389878 1956456943 o

 

20206401 10155557028289878 370963561 n

 

20187528 10155557028159878 1822383604 n