สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนเสริมทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Typography

                      สาขาวิชาดนตรีสากล ได้มีการมุ่งเน้นทักษะทางด้านความรู้ทฤษฏีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยรูปแบบแนวทางและความหลากหลายทางด้านดนตรีสากลนั้นมีมากมาย ทำให้แนวทางในการศึกษาทางดนตรีจึงมีทิศทางที่มากตามไปด้วย ทำให้การจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจุบัน ยังไม่ครอบคลุมและเอื่อต่อการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละเครื่องดนตรีของนักศึกษาได้

 

                      เพื่อให้นักศึกษาแขนงวิชาดนตรีนั้นมีความรู้ครบถ้วนโดยเฉพาะด้านวิชาการและด้านทักษะปฏิบัติดนตรีสากลในเครื่องมือตามแนวทางดนตรีที่สนใจ  สาขาศิลปศึกษาจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนเสริมทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านดนตรีสากล เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่หลากหลาย  ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการและความสามารถการปฏิบัติทางด้านดนตรีสากล  โดยการเรียนรู้จากวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ การบรรยายพิเศษหรือ การสอนเสริมในรายวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีสากล  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

 

18077117 1874479362773022 9204891255026031973 oS 6309989968709S 6309990098217S 6309990169036S 6309990240760S 6309999235719S 6310012128012