หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Typography

Slide01

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :          ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ภาษาอังกฤษ     :          Bachelor of Education Programe in Music Education

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)     :          ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

ชื่อยอ (ไทย)      :          ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :         Bachelor of Education (Music Education)

ชื่อยอ (อังกฤษ)  :          B.Ed. (Music Education)       

 

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  166  หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ.2554

 

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

 

ภาษาที่ใช้                                 

ภาษาไทย

 

การรับเขาศึกษา       

รับนักศึกษาไทย

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น              

เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน

 

การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา     

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว