แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี
Typography

    เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสาขาวิชาเคมีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้

แตงตง 1