โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี
Typography

            ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนเคมีและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุขและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเห็นวาการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มีสวนสําคัญในการชวยใหระดับผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ทั้งยังมีสวนชวยใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกต์ใช้ในวิชาเฉพาะขั้นสูงตอไป จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 

พธเปด