การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย
Typography

              วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาภาษาไทยได้รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๙ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ และ รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรรมการและเลขานุการ 

             ร่วมด้วยกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย นำโดย ดร.มารียา เถาอินปาก และกรรมการหลักสูตรทุกท่านจากทั้งศูนย์ขอนแก่น และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

20795200 10207418326255024 46200347 o

      20793591 10207419736490279 60729040 o20773639 10207418326655034 1177314593 o20793883 10207419741410402 687871616 o