การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย
Typography

 

สาขาวิชาภาษาไทยจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

    เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องกล้วยไม้ ๑ คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์สิรี ชลพัชร์สิทธิกุล เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ชัย ชลพัชร์สิทธิกุล และอาจารย์มยุรี ถิ่นวัลย์ เป็นกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการจากสาขาวิชาภาษาไทย นำโดยดร.มารียา เถาอินปาก ประธานสาขาภาษาไทย และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยทุกท่านร่วมการทวนสอบครั้งนี้20795187 10207418324254974 1176286922 o