โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน “English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Typography

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน 

“English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-3

ณ โรงเรียนบ้านปากยาง ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หลักการและเหตุผล

              ด้วยอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่มีบทบาทเป็นภาษาสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกทั้งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญและมีความจำเป็นมากขึ้น ด้วยสภาพปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนในหลายโรงเรียนยังไม่สามารถออกเสียงและอ่านภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง นักเรียนมีความกลัวและยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวนมากยังขาดความแม่นยำในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจำมากกว่าการสอนให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมากเพียงพอย่อมยากที่จะสอนผู้เรียนให้เก่งภาษาอังกฤษได้

                ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีจิตสาธารณะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาส โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน  ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในรายวิชาเอกและวิชาชีพครู ไปเผยแพร่เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับโรงเรียนในท้องถิ่นได้
  2. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นจังหวัดเลย  
  3. เพื่อบูรณะซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ เช่น สนามเด็กเล่น ห้องสมุด จัดป้ายนิเทศได้
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและท้องถิ่น

                         นักศึกษาทุกคนร่วมกันไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง

 

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเดินทางไปโรงเรียนบ้านปากยาง

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวรายงานโครงการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง กล่าวเปิดโครงการ

 

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน
“English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”

ชาวค่ายและนักเรียนบ้านปากยางร่วมทำกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย

 

นักเรียนบ้านปากยางรับประทานอาหารว่าง

 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมฐานให้แก่นักเรียนบ้านปากยาง

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 1

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 1

 

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 2

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 3

 

กิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวค่าย Eng.Ed Happy New Year 2019”

 

ประชุมวางแผนและสะท้อนปัญหาของชาวค่าย

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชาวค่าย

 

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 2

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 4

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 2

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 5

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 2

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 6

นักเรียนซ้อมการแสดง “English Night”

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและชาวบ้านเข้าร่วมกินกรรมรอบกองไฟ

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและชาวบ้านเข้าร่วมกินกรรมรอบกองไฟ

นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง เข้ากิจกรรม Game & Songนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง เข้ากิจกรรม Game & Song

มอบของที่ระลึกและของรางวัลให้แก่ทางโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดโครงการการ “English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”

 

พักรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมอำลาชาวค่าย