โครงการพัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการ และกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Typography

โครงการ “พัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการ 

และกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ”

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3

ณ ห้อง 23504 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์  ตึก 23

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

หลักการและเหตุผล

          ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ เป็นสื่อใช้ติดต่อกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ในภาษาไทย การใช้ขึ้นอยู่กับกาลเทศะ สถานการณ์ สภาวะแวดล้อม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งอาจแบ่งภาษาเป็นระดับต่างๆได้หลายลักษณะ เช่น ภาษาระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับไม่เป็นทางการ ระดับกันเอง ซึ่งในการเรียนระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ ระดับภาษาที่มักจะพบคือ ระดับพิธีการ ระดับทางการ และระดับกึ่งทางการ เพราะจะถูกนำมาใช้ในการประชุม การอภิปราย การจัดงานพิธี หรืองานนำเสนออยู่เนืองๆ

        ด้วยเหตุนี้เอง ทางสาขาวิชาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนและการพูดในระดับพิธีการ ทางการ และกึ่งทางการ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะของตนเองตามทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการพูดระดับพิธีการ ทางการ และกึ่งทางการ

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเขียนระดับพิธีการ ทางการ และกึ่งทางการ

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียน ณ ห้อง 23504

 

          อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวรายงาน

 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวเปิดโครงการ

 

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ“พัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการ
และกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ”

 

วิทยากรเริ่มบรรยายให้ความรู้

 

กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการและกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษช่วงที่ 1”

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการและกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษช่วงที่ 2”

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

พิธีกรดำเนินรายการ

 

กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการและกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษช่วงที่ 3”

 

พักรับประทานอาหารว่าง

 

กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนและพูดภาษาไทยระดับพิธีการ ทางการและกึ่งทางการสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษช่วงที่ 4”

 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษกล่างปิดโครงการ