โครงการสะท้อนผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Typography

โครงการ “สะท้อนผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561”

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-4

ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วันที่ 6 ตุลาคม 2561

 

หลักการและเหตุผล

            โครงการสะท้อนผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้สะท้อนผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้มีความรู้และความเข้าใจก่อนการฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นปีที่ 5

             จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวทางในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู

 

นักศึกษาสาชาภาษาอังกฤษลงทะเบียน ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก

                    ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวรายงาน

รองคณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

 

กิจกรรม “สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนช่วงที่ 1”

 

กิจกรรม “สะท้อนผลการปฏิบัติการสอนช่วงที่ 1”

 

กิจกรรม “สะท้อนผลการปฏิบัติสอนช่วงที่ 2”

 

กิจกรรม “สะท้อนผลการปฏิบัติสอนช่วงที่ 2”

 

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนและสนทนาระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ”

 

ตัวแทนนักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้รับและกล่าวขอบคุณ

 

ตัวแทนนักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้รับและกล่าวขอบคุณ

 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวปิดโครงการ