โครงการภาษาอังกฤษน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Typography

โครงการ “ภาษาอังกฤษน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561”

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-4

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หลักการและเหตุผล

          ประเพณีการไหว้ครู เป็นประเพณีที่คนไทยคุ้นเคยมานาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเคารพของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ประเพณีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทิตาแล้ว ยังเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า คู่กับวัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

          ด้วยเหตุนี้เอง พิธีไหว้ครูจึงเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่สมควรจัดขึ้น เพื่อที่นักเรียน นักศึกษาจะได้แสดงความเคารพและขอขมาต่อครู อาจารย์ ในสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ในอีกนัยหนึ่ง ยังเป็นการโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูอาจารย์

2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอนได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

ประธานนักศึกษากล่าวรายงาน

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

ตัวแทนนักศึกษานำสวดมนต์ไหว้พระ

 

ประธานสาขากล่าวเปิดงาน

 

 

ตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู

 

กิจกรรม “ไหว้ครูแบบโบราณ เสริมสิริมงคล สานจิตวิญญาณครู”

 

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี นำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ไหว้ครูคณาจารย์

 

นักศึกษาแต่ละชั้นปี นำกรวยดอกไม้ไหว้ครูคณาจารย์

 

คณาจารย์เจิมหน้าผากนักศึกษา เพื่อเสริมสิริมงคล

 

 ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

 

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ