โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Typography

 

How to Create a Teaching Media Using Current Technology for EFL Learners

with Awareness of Ethical Issues

หลักการและเหตุผล

           การจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมีบทบาทสำคัญในการเตรียมครูให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 อย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติงานจริง เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนเฉพาะในชั้นเรียนก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในงานอาชีพครูได้อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทักษะที่นักศึกษาครูจำเป็นต้องมีเพื่อพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีม และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการสอนของตนเองได้ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

         1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน

         2.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของตนเอง

         3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในอนาคตได้

         4.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

29829424 1986294791691776 1643730200 o

29894183 1986294785025110 954055602 o

29893713 1986294698358452 1651353213 o

29942443 1986294908358431 1792826305 o

29830612 1986294641691791 2103773964 o

29829796 1986294775025111 1550550414 o

29747140 1986294461691809 583791612 o

29829887 1986294591691796 1283680775 o

29748368 1986294575025131 1688187162 o

29831637 1986294578358464 1625697788 o

29750632 1986294465025142 956747669 n

29830771 1986294401691815 627787109 o

29831654 1986294761691779 658163165 o

29893436 1986294648358457 2061383032 o

 29748774 1986294685025120 1392705641 o

29747132 1986294521691803 1523192939 o

29883506 1986294528358469 40225910 o

29749207 1986294405025148 1329352076 o