โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน "English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 1"

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Typography

หลักการและเหตุผล

ด้วยอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่มีบทบาทเป็นภาษาสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกทั้งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญและมีความจำเป็นมากขึ้น ด้วยสภาพปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนในหลายโรงเรียนยังไม่สามารถออกเสียงและอ่านภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง นักเรียนมีความกลัวและยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวนมากยังขาดความแม่นยำในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจำมากกว่าการสอนให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมากเพียงพอย่อมยากที่จะสอนผู้เรียนให้เก่งภาษาอังกฤษได้

 ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีจิตสาธารณะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาส โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน  ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในรายวิชาเอกและวิชาชีพครู ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ (2)พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน(3สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ(4) นันทนาการเพื่อการเรียนรู้(5)ภาษาศาสตร์ประยุกต์(6)การสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (7) การเรียนภาษาด้วยศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น(8) มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู(9)การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง(10) การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ (11) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ ไปเผยแพร่เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับโรงเรียนในท้องถิ่นได้
  2. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีจิตสาธารณะ บริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นจังหวัดเลย
  3. เพื่อบูรณะซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ เช่น สนามเด็กเล่น ห้องสมุด และบอร์ดต่างๆให้พร้อมใช้จัดป้ายนิเทศได้
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและท้องถิ่น

 image006

 

image012

 

image014

 

image016

image018

image032

image038

image046