โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
Typography

เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่นโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ อาคาร 23 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้