โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู

กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
Typography

กลุ่มวิชาชีพครู สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและสาขาวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครู มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครูขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561

 

40112712 515565042222927 7334266959887859712 n

 

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม