กำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2561 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58 59 60) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวกิจกรรม
Typography

7
             กำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ. 2561 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58 59 60) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แต่อยู่ในระหว่างการรับทุนไปต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก 

            ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ พร้อมกำหนดช่วงเวลาในการสัมภาษณ์
**ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาไม่ต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานหรือแผ่นพับในการสอบสัมภาษณ์