รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ข่าวกิจกรรม
Typography

รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

            รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น