ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560

ข่าวกิจกรรม
Typography

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560

      1
   ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษาเข้าไปเช็คผลการลงทะเบียนใน Linkนี้ https://goo.gl/Uo69gR หากไม่พบชื่อตนเองได้เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบที่ลงไว้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ตาม Link นี้ https://goo.gl/K3kSkw โดยเลือกสนามสอบที่ยังไม่มีตัวแทน สทศ.รับผิดชอบ (เลือกสนามสอบก่อนมีสิทธิ์ก่อน) และคณะครุศาสตร์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-net อีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2561 
หมายเหตุ:
1. บางสนามสอบมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทางคณะให้สิทธิ์ผู้ที่ Submit ลงทะเบียนในระบบเป็นคนแรก
2. ให้นักศึกษาเลือกโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ สทศ.เท่านั้น โรงเรียนที่นักศึกษาฝึกสอนบางโรงเรียนไม่ใช่สนามสอบ 
3. นักศึกษา 1 คน เลือกได้เพียง 1 สนามสอบ
4. ของดการเปลี่ยนแปลงสนามสอบใดๆ สำหรับผู้ที่มีชื่อเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-Net แล้ว และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดการที่ระบุไว้
5. จะมีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้กับตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-Net อีกครั้งหนึ่ง