Top Stories

Grid List

linkedu1linkedu2linkedu3linkedu4linkedu5linkedu6linkedu7linkedu8linkedu9linkedu10
oldstudent60
chosse601
dataresearch1
dataton1
thaijo1
TCI1
MRMS1


ข่าวจากกลุ่มวิชา

Grid List

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษาได้จัดโครงการแบ่งยิ้มปันรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่

เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่นโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ อาคาร 23 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

 

 อบรม jumla


 

 

 

20292639 10214228092956689 5975944539239895342 nเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริง  ขอชื่นชมทีมวิทยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนครุศาสตร์ 4.0

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น  โดยใช้โปรแกรม  TAP และโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หา ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือวัดผล  

ข่าวจากสาขาวิชา

Grid List

โครงการการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน 

“English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-3

ณ โรงเรียนบ้านปากยาง ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หลักการและเหตุผล

              ด้วยอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่มีบทบาทเป็นภาษาสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกทั้งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสำคัญและมีความจำเป็นมากขึ้น ด้วยสภาพปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนในหลายโรงเรียนยังไม่สามารถออกเสียงและอ่านภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง นักเรียนมีความกลัวและยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวนมากยังขาดความแม่นยำในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจำมากกว่าการสอนให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมากเพียงพอย่อมยากที่จะสอนผู้เรียนให้เก่งภาษาอังกฤษได้

                ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีจิตสาธารณะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโอกาส โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน  ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในรายวิชาเอกและวิชาชีพครู ไปเผยแพร่เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับโรงเรียนในท้องถิ่นได้
  2. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นจังหวัดเลย  
  3. เพื่อบูรณะซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ เช่น สนามเด็กเล่น ห้องสมุด จัดป้ายนิเทศได้
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและท้องถิ่น

                         นักศึกษาทุกคนร่วมกันไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง

 

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเดินทางไปโรงเรียนบ้านปากยาง

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวรายงานโครงการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง กล่าวเปิดโครงการ

 

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน
“English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”

ชาวค่ายและนักเรียนบ้านปากยางร่วมทำกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย

 

นักเรียนบ้านปากยางรับประทานอาหารว่าง

 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมฐานให้แก่นักเรียนบ้านปากยาง

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 1

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 1

 

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 2

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 3

 

กิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวค่าย Eng.Ed Happy New Year 2019”

 

ประชุมวางแผนและสะท้อนปัญหาของชาวค่าย

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชาวค่าย

 

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 2

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 4

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 2

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 5

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม Games & Songs วันที่ 2

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ครั้งที่ 6

นักเรียนซ้อมการแสดง “English Night”

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและชาวบ้านเข้าร่วมกินกรรมรอบกองไฟ

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและชาวบ้านเข้าร่วมกินกรรมรอบกองไฟ

นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง เข้ากิจกรรม Game & Songนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง เข้ากิจกรรม Game & Song

มอบของที่ระลึกและของรางวัลให้แก่ทางโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดโครงการการ “English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 2”

 

พักรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมอำลาชาวค่าย 


CONGRATULATION บรรยากาศการต้อนรับพี่บัณฑิต วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

PHYSICAL EDUCATION 

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28783538 1673522119373576 4685058782320518716 n

 

28872787 1673524049373383 4134198202966094375 n 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย333333333333333333333333333

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

รับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 22 ก.ค.2560 ณ.สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

1501038339709

 

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมีได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่หน้าอาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ซุ้มต่าง ๆ ที่สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้น พร้อมทั้งสามารถซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ซุ้มสาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเทียนหอม สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้ม Paint แก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการทำเทียนหอมของสาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำไปทำเทียนหอม ของสาขาวิชาเคมี

 

โปสเตอร์งานวิจัยทางเคมี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป ของสาขาวิชาเคมี

 

ของฝากจากการเป่าแก้ว ของสาขาวิชาเคมี

 

 

 

กระเป๋าที่ระลึก ของสาขาวิชาเคมี (ใบละ 89 บาท)

 

ตัวอย่างกระเป๋าตารางธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (สีสันสดใสมาก)

 

แก้วตาราธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (ใบละ 159 บาท) 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีศึกษาราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในสาขา ในด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่การดำเนินในเส้นทางสายดนตรีต่อไป

ชมภาพต่อที่ เฟสบุคเพจ คลิ๊ก

ติดตามข่าวสารดนตรีศึกษาราชภัฎเลยที่เฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/music.edu.lru 

50170697 284818852216470 8144889500967895040 n50673339 499625097228679 5361128988053864448 n49947148 140493090209750 7708899880327970816 n

น้อมวันทาบูชาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

Grid List