Top Stories

Grid List

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์

มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

กีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจนักกีฬา ชาวพลศึกษาจึงจัดโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินขึ้นใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่คณาจารย์และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษาทุกชั้นปีได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และยังได้ใช้โอกาสนี้ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬา และจัดหาเพิ่มเติมสำหรับให้นักศึกษาใช้ในการออกกำลังกายในโอกาสต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ชาวพลศึกษายังจัดให้มีกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยได้มีการสอดแทรกให้มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านไว้ด้วย

รายละเอียดของกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

วันที่ 19 สิหาคม 2560  เวลา 8.00-16.30 น. 

สาขาวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 08.00-08.30  น.          ลงทะเบียน

เวลา  08.30-09.00 น.          ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

เวลา 09.00-12.00 น.           นักศึกษาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สนามทุ่งขุมทอง 1

เวลา 12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00-14.30 น.           นักศึกษาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำ ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ

เวลา 14.30-15.00 น.           แข่งขันการประกวดกองเชียร์

เวลา 15.00-16.00 น.           นักศึกษาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่สนามทุ่งขุมทอง 1 พร้อมมอบถ้วยรางวัล

เวลา 16.00-16.30 น.           ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องพลศึกษา ราชภัฏเลย ครั้งที่ 40.1

 

หมายเหตุ          - กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  

 

ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2-5

คลิกดูรายระเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในส่วนคณะครุศาสตร์และตารางการนัดหมายประชุมชี้แจงการดำเนินงานในวันที่ 19 ก.ค. 2560

ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ฃ

(ใส่ชุดนักศึกษา) ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและศึกษากำหนดการการประชุมในวันพรุ่งนี้

ตาม Link ด้านล่างนี้

คลิกคลิก

ติวฟรี TOEIC 6 วันก่อนสอบ สำหรับบัณฑิตครูราชภัฏเลยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี2560

linkedu1linkedu2linkedu3linkedu4linkedu5linkedu6linkedu7linkedu8linkedu9linkedu10
oldstudent60
chosse601

ข่าวจากกลุ่มวิชา

Grid List

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษาได้จัดโครงการแบ่งยิ้มปันรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่

 อบรม jumla


 

 

 

20292639 10214228092956689 5975944539239895342 nเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริง  ขอชื่นชมทีมวิทยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนครุศาสตร์ 4.0

 

ข่าวจากสาขาวิชา

Grid List

รับน้องใหม่  "ครูอิ๊ง" Eng Ed. 2017  พี่น้องสัมพันธ์ สายใยเดียวกัน ผูกพันเหนียวแน่น 23 กรกฏาคม 256020317018 10212233881414573 1680468186 o

20317224 10212234008257744 2113912264 o

nn

 

20394516 831367947029790 1340507371 o

 

ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรและไหว้ครู สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

ด้วยสาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดงานทำบุญตักบาตรและไหว้ครูสาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 06 : 30  – 12 : 00  น. ณ โรงฝึกพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมการทำบุญและแสดงเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

 ภาพกิจกรรม

 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย333333333333333333333333333

              วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาภาษาไทยได้รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๙ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ และ รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรรมการและเลขานุการ 

             ร่วมด้วยกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย นำโดย ดร.มารียา เถาอินปาก และกรรมการหลักสูตรทุกท่านจากทั้งศูนย์ขอนแก่น และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

20795200 10207418326255024 46200347 o

      20793591 10207419736490279 60729040 o20773639 10207418326655034 1177314593 o20793883 10207419741410402 687871616 o

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

รับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 22 ก.ค.2560 ณ.สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

1501038339709

 

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมีได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่หน้าอาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ซุ้มต่าง ๆ ที่สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้น พร้อมทั้งสามารถซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ซุ้มสาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเทียนหอม สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้ม Paint แก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการทำเทียนหอมของสาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำไปทำเทียนหอม ของสาขาวิชาเคมี

 

โปสเตอร์งานวิจัยทางเคมี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป ของสาขาวิชาเคมี

 

ของฝากจากการเป่าแก้ว ของสาขาวิชาเคมี

 

 

 

กระเป๋าที่ระลึก ของสาขาวิชาเคมี (ใบละ 89 บาท)

 

ตัวอย่างกระเป๋าตารางธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (สีสันสดใสมาก)

 

แก้วตาราธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (ใบละ 159 บาท) 

 

 

 

                      สาขาวิชาดนตรีสากล ได้มีการมุ่งเน้นทักษะทางด้านความรู้ทฤษฏีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยรูปแบบแนวทางและความหลากหลายทางด้านดนตรีสากลนั้นมีมากมาย ทำให้แนวทางในการศึกษาทางดนตรีจึงมีทิศทางที่มากตามไปด้วย ทำให้การจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจุบัน ยังไม่ครอบคลุมและเอื่อต่อการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละเครื่องดนตรีของนักศึกษาได้

 

                      เพื่อให้นักศึกษาแขนงวิชาดนตรีนั้นมีความรู้ครบถ้วนโดยเฉพาะด้านวิชาการและด้านทักษะปฏิบัติดนตรีสากลในเครื่องมือตามแนวทางดนตรีที่สนใจ  สาขาศิลปศึกษาจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนเสริมทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านดนตรีสากล เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่หลากหลาย  ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการและความสามารถการปฏิบัติทางด้านดนตรีสากล  โดยการเรียนรู้จากวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ การบรรยายพิเศษหรือ การสอนเสริมในรายวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีสากล  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

 

18077117 1874479362773022 9204891255026031973 oS 6309989968709S 6309990098217S 6309990169036S 6309990240760S 6309999235719S 6310012128012

 

อบรมนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ (พัฒนาศักยภาพนักศึกษา)20613940 10155601531814878 692504732 n

ข่าวจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

Grid List