Top Stories

Grid List

linkedu1linkedu2linkedu3linkedu4linkedu5linkedu6linkedu7linkedu8linkedu9linkedu10
oldstudent60
chosse601
dataresearch1
dataton1
thaijo1
TCI1
MRMS1


ข่าวจากกลุ่มวิชา

Grid List

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษาได้จัดโครงการแบ่งยิ้มปันรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่

เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่นโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ อาคาร 23 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

 

 อบรม jumla


 

 

 

20292639 10214228092956689 5975944539239895342 nเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริง  ขอชื่นชมทีมวิทยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนครุศาสตร์ 4.0

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น  โดยใช้โปรแกรม  TAP และโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หา ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือวัดผล  

ข่าวจากสาขาวิชา

Grid List

โครงการ "End.Ed. destiny พี่กับน้อง สานสัมพันธ์ 2019"

ณ ลานหน้าอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเสาร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับการต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอยากอบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรักใคร่ปรองดอง สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเพื่อนร่วมห้องและรุ่นพี่ในสาขา ประการสำคัญคือ การให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้รู้จักกันอย่างเป็นมิตรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจต่อกัน และเริ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปจนจบการศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ "End.Ed. destiny พี่กับน้อง สานสัมพันธ์ 2019" ขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีปรองดอง และความรักใคร่ต่อกันในสาขา อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักสุดทอดความเป็นไทย อีกประการคือ เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพความเป็นมนุษย์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างปฏิสัมพันธ์ ความสามัคคีปรองดอง และความรักใคร่ต่อกันภายในสาขา

2 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบทอดความเป็นไทย

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษร่วมกันทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัตสันตยาวาส
พิธีเปิดโครงการ “Eng.Ed Destiny พี่กับน้องสานสัมพันธ์ 2019 ”

พักรับประทานอาหารว่างพร้อใเครื่องดื่ม 

กิจกรรม “Wake Up Freshmen” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2

กิจกรรม “Observing with Free Information ” โดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2

 

 

กิจกรรมสร้างความสามัคคี “Poison River” โดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม “Three Trees with The Three Teams” โดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3

 

รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มกิจกรรมสานสัมพันธ์ “กระชับสัมพันธ์กับพี่ปีสี่” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4พิธีเทียน โดยนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-4

พิธีปิดโครงการ “Eng.Ed Destiny พี่กับน้อง สานสัมพันธ์ 2019”

CONGRATULATION บรรยากาศการต้อนรับพี่บัณฑิต วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

PHYSICAL EDUCATION 

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28783538 1673522119373576 4685058782320518716 n

 

28872787 1673524049373383 4134198202966094375 n 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย333333333333333333333333333

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

รับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 22 ก.ค.2560 ณ.สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

1501038339709

 

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมีได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่หน้าอาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ซุ้มต่าง ๆ ที่สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้น พร้อมทั้งสามารถซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ซุ้มสาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเทียนหอม สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้ม Paint แก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการทำเทียนหอมของสาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำไปทำเทียนหอม ของสาขาวิชาเคมี

 

โปสเตอร์งานวิจัยทางเคมี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป ของสาขาวิชาเคมี

 

ของฝากจากการเป่าแก้ว ของสาขาวิชาเคมี

 

 

 

กระเป๋าที่ระลึก ของสาขาวิชาเคมี (ใบละ 89 บาท)

 

ตัวอย่างกระเป๋าตารางธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (สีสันสดใสมาก)

 

แก้วตาราธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (ใบละ 159 บาท) 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีศึกษาราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในสาขา ในด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่การดำเนินในเส้นทางสายดนตรีต่อไป

ชมภาพต่อที่ เฟสบุคเพจ คลิ๊ก

ติดตามข่าวสารดนตรีศึกษาราชภัฎเลยที่เฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/music.edu.lru 

50170697 284818852216470 8144889500967895040 n50673339 499625097228679 5361128988053864448 n49947148 140493090209750 7708899880327970816 n

น้อมวันทาบูชาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

Grid List