Top Stories

Grid List

linkedu1linkedu2linkedu3linkedu4linkedu5linkedu6linkedu7linkedu8linkedu9linkedu10
oldstudent60
chosse601
dataresearch1
dataton1
thaijo1
TCI1
MRMS1


ข่าวจากกลุ่มวิชา

Grid List

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษาได้จัดโครงการแบ่งยิ้มปันรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่

เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่นโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ อาคาร 23 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

 

 อบรม jumla


 

 

 

20292639 10214228092956689 5975944539239895342 nเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริง  ขอชื่นชมทีมวิทยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนครุศาสตร์ 4.0

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น  โดยใช้โปรแกรม  TAP และโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หา ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือวัดผล  

ข่าวจากสาขาวิชา

Grid List

 

How to Create a Teaching Media Using Current Technology for EFL Learners

with Awareness of Ethical Issues

หลักการและเหตุผล

           การจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูมีบทบาทสำคัญในการเตรียมครูให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 อย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติงานจริง เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนเฉพาะในชั้นเรียนก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในงานอาชีพครูได้อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทักษะที่นักศึกษาครูจำเป็นต้องมีเพื่อพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีม และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการสอนของตนเองได้ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

         1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน

         2.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของตนเอง

         3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในอนาคตได้

         4.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

29829424 1986294791691776 1643730200 o

29894183 1986294785025110 954055602 o

29893713 1986294698358452 1651353213 o

29942443 1986294908358431 1792826305 o

29830612 1986294641691791 2103773964 o

29829796 1986294775025111 1550550414 o

29747140 1986294461691809 583791612 o

29829887 1986294591691796 1283680775 o

29748368 1986294575025131 1688187162 o

29831637 1986294578358464 1625697788 o

29750632 1986294465025142 956747669 n

29830771 1986294401691815 627787109 o

29831654 1986294761691779 658163165 o

29893436 1986294648358457 2061383032 o

 29748774 1986294685025120 1392705641 o

29747132 1986294521691803 1523192939 o

29883506 1986294528358469 40225910 o

29749207 1986294405025148 1329352076 o

CONGRATULATION บรรยากาศการต้อนรับพี่บัณฑิต วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

PHYSICAL EDUCATION 

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28783538 1673522119373576 4685058782320518716 n

 

28872787 1673524049373383 4134198202966094375 n 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย333333333333333333333333333

นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ

สาขาวิชาภาษาไทยรวมใจเป็นหนึ่งไหว้ครู

       สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม "นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ 21271221 488332704864223 4377866123440183141 n21231098 488329968197830 3479057619445681140 n21245257 868493769985602 80749289 n

21150208 488329994864494 4955314057520464060 n

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

รับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 22 ก.ค.2560 ณ.สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

1501038339709

 

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมีได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่หน้าอาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ซุ้มต่าง ๆ ที่สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้น พร้อมทั้งสามารถซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ซุ้มสาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเทียนหอม สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้ม Paint แก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการทำเทียนหอมของสาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำไปทำเทียนหอม ของสาขาวิชาเคมี

 

โปสเตอร์งานวิจัยทางเคมี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป ของสาขาวิชาเคมี

 

ของฝากจากการเป่าแก้ว ของสาขาวิชาเคมี

 

 

 

กระเป๋าที่ระลึก ของสาขาวิชาเคมี (ใบละ 89 บาท)

 

ตัวอย่างกระเป๋าตารางธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (สีสันสดใสมาก)

 

แก้วตาราธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (ใบละ 159 บาท) 

 

 

 

 

ด้วยเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย ที่เกิดขึ้นที่ สปป.ลาว ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จึงเกิดโครงการน้ำตาไหลไปน้ำใจไหลมา ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มศิลปินนักดนตรีจิตอาสา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี นครสวรรค์ มหาสารคาม หาดใหญ่ สงขลา เลย สุโขทัย โดยได้จัดเล่นดนตรีเพื่อหารายได้ การบริจาคด้านคุณทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งความห่วงใย กำลังใจให้กันและกัน ด้วยบทเพลงและเสียงดนตรี  

 

ติดตามกิจกรรมได้ที่ 

facebook : น้ำตาไหลไป น้ำใจไหลมา ลาวไทย ไม่ทิ้งกัน จังหวัดเลย

357580

357582

357589

1725217250

น้อมวันทาบูชาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

Grid List