Top Stories

Grid List

linkedu1linkedu2linkedu3linkedu4linkedu5linkedu6linkedu7linkedu8linkedu9linkedu10
oldstudent60
chosse601
dataresearch1
dataton1
thaijo1
TCI1
MRMS1


ข่าวจากกลุ่มวิชา

Grid List

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษาได้จัดโครงการแบ่งยิ้มปันรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่

เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่นโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ อาคาร 23 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

 

 อบรม jumla


 

 

 

20292639 10214228092956689 5975944539239895342 nเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริง  ขอชื่นชมทีมวิทยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนครุศาสตร์ 4.0

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น  โดยใช้โปรแกรม  TAP และโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หา ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือวัดผล  

ข่าวจากสาขาวิชา

Grid List

โครงการ “ภาษาอังกฤษน้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2561”

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-4

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หลักการและเหตุผล

          ประเพณีการไหว้ครู เป็นประเพณีที่คนไทยคุ้นเคยมานาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเคารพของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ประเพณีดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทิตาแล้ว ยังเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า คู่กับวัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

          ด้วยเหตุนี้เอง พิธีไหว้ครูจึงเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่สมควรจัดขึ้น เพื่อที่นักเรียน นักศึกษาจะได้แสดงความเคารพและขอขมาต่อครู อาจารย์ ในสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ในอีกนัยหนึ่ง ยังเป็นการโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูอาจารย์

2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอนได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

ประธานนักศึกษากล่าวรายงาน

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

ตัวแทนนักศึกษานำสวดมนต์ไหว้พระ

 

ประธานสาขากล่าวเปิดงาน

 

 

ตัวแทนนักศึกษากล่าวบทไหว้ครู

 

กิจกรรม “ไหว้ครูแบบโบราณ เสริมสิริมงคล สานจิตวิญญาณครู”

 

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี นำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ไหว้ครูคณาจารย์

 

นักศึกษาแต่ละชั้นปี นำกรวยดอกไม้ไหว้ครูคณาจารย์

 

คณาจารย์เจิมหน้าผากนักศึกษา เพื่อเสริมสิริมงคล

 

 ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

 

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ

 

 

 

CONGRATULATION บรรยากาศการต้อนรับพี่บัณฑิต วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

PHYSICAL EDUCATION 

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28685974 1673524532706668 7326779214772902056 n

28783538 1673522119373576 4685058782320518716 n

 

28872787 1673524049373383 4134198202966094375 n 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย333333333333333333333333333

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

รับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 22 ก.ค.2560 ณ.สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

1501038339709

 

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมีได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่หน้าอาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ซุ้มต่าง ๆ ที่สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้น พร้อมทั้งสามารถซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ซุ้มสาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเทียนหอม สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้ม Paint แก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการทำเทียนหอมของสาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำไปทำเทียนหอม ของสาขาวิชาเคมี

 

โปสเตอร์งานวิจัยทางเคมี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป ของสาขาวิชาเคมี

 

ของฝากจากการเป่าแก้ว ของสาขาวิชาเคมี

 

 

 

กระเป๋าที่ระลึก ของสาขาวิชาเคมี (ใบละ 89 บาท)

 

ตัวอย่างกระเป๋าตารางธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (สีสันสดใสมาก)

 

แก้วตาราธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (ใบละ 159 บาท) 

 

 

 

 

ด้วยเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย ที่เกิดขึ้นที่ สปป.ลาว ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จึงเกิดโครงการน้ำตาไหลไปน้ำใจไหลมา ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มศิลปินนักดนตรีจิตอาสา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี นครสวรรค์ มหาสารคาม หาดใหญ่ สงขลา เลย สุโขทัย โดยได้จัดเล่นดนตรีเพื่อหารายได้ การบริจาคด้านคุณทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งความห่วงใย กำลังใจให้กันและกัน ด้วยบทเพลงและเสียงดนตรี  

 

ติดตามกิจกรรมได้ที่ 

facebook : น้ำตาไหลไป น้ำใจไหลมา ลาวไทย ไม่ทิ้งกัน จังหวัดเลย

357580

357582

357589

1725217250

น้อมวันทาบูชาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

Grid List