Top Stories

Grid List

ประกาศขยายเวลาการสั่งจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดการ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา

linkedu1linkedu2linkedu3linkedu4linkedu5linkedu6linkedu7linkedu8linkedu9linkedu10
oldstudent60
chosse601
dataresearch1

ข่าวจากกลุ่มวิชา

Grid List

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษาได้จัดโครงการแบ่งยิ้มปันรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกกดู่

รวมพลชาวจิตวิทยารักสุขภาพ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาร่วมใจ

20664393 494369967567689 7080596481144611798 n

 อบรม jumla


 

 

 

20292639 10214228092956689 5975944539239895342 nเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริง  ขอชื่นชมทีมวิทยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ที่ให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนครุศาสตร์ 4.0

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศูนย์ขอนแก่น  โดยใช้โปรแกรม  TAP และโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หา ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือวัดผล  

ข่าวจากสาขาวิชา

Grid List

กิจกรรม ครู Eng น้องพี่ไมตรีสัมพันธ์กิจกรรม ครู Eng น้องพี่ไมตรีสัมพันธ์

งานสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย333333333333333333333333333

นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ

สาขาวิชาภาษาไทยรวมใจเป็นหนึ่งไหว้ครู

       สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม "นอบน้อมบูชา อาจาริยคุณ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ 21271221 488332704864223 4377866123440183141 n21231098 488329968197830 3479057619445681140 n21245257 868493769985602 80749289 n

21150208 488329994864494 4955314057520464060 n

อาจารย์ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาแนะนำการปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

15 n

 

รับน้องสาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และจัดงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 22 ก.ค.2560 ณ.สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

1501038339709

 

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเคมีได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่หน้าอาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ซุ้มต่าง ๆ ที่สาขาวิชาเคมีได้จัดขึ้น พร้อมทั้งสามารถซื้อของที่ระลึกต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ซุ้มสาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มเทียนหอม สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้ม Paint แก้ว สาขาวิชาเคมี

 

ซุ้มวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการทำเทียนหอมของสาขาวิชาเคมี

 

สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เพื่อนำไปทำเทียนหอม ของสาขาวิชาเคมี

 

โปสเตอร์งานวิจัยทางเคมี เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลทั่วไป ของสาขาวิชาเคมี

 

ของฝากจากการเป่าแก้ว ของสาขาวิชาเคมี

 

 

 

กระเป๋าที่ระลึก ของสาขาวิชาเคมี (ใบละ 89 บาท)

 

ตัวอย่างกระเป๋าตารางธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (สีสันสดใสมาก)

 

แก้วตาราธาตุ จากสาขาวิชาเคมี (ใบละ 159 บาท) 

 

 

 

                      สาขาวิชาดนตรีสากล ได้มีการมุ่งเน้นทักษะทางด้านความรู้ทฤษฏีดนตรีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยรูปแบบแนวทางและความหลากหลายทางด้านดนตรีสากลนั้นมีมากมาย ทำให้แนวทางในการศึกษาทางดนตรีจึงมีทิศทางที่มากตามไปด้วย ทำให้การจัดการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจุบัน ยังไม่ครอบคลุมและเอื่อต่อการศึกษาเรียนรู้ในแต่ละเครื่องดนตรีของนักศึกษาได้

 

                      เพื่อให้นักศึกษาแขนงวิชาดนตรีนั้นมีความรู้ครบถ้วนโดยเฉพาะด้านวิชาการและด้านทักษะปฏิบัติดนตรีสากลในเครื่องมือตามแนวทางดนตรีที่สนใจ  สาขาศิลปศึกษาจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนเสริมทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านดนตรีสากล เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่หลากหลาย  ได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการและความสามารถการปฏิบัติทางด้านดนตรีสากล  โดยการเรียนรู้จากวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ การบรรยายพิเศษหรือ การสอนเสริมในรายวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีสากล  และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

 

18077117 1874479362773022 9204891255026031973 oS 6309989968709S 6309990098217S 6309990169036S 6309990240760S 6309999235719S 6310012128012

ครอบครู รับมอบ นาฏศิลป์ไทย

น้อมวันทาบูชาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

ข่าวจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต

Grid List